Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Гл.ас. д-р Д. Меджидиева

Отделение Професионални УНГ-болести и Отоневрология

Сензорни системи у човека

 • Зрение
 • Слух
 • Проприоцепция (дълбоки мускулни и ставни перцепции + кожна сетивност)
 • Обоняние
 • Вкус

Фактори на работната среда с неблагоприятно въздействие върху сензорните системи

 • Наднормен шум  (над 85 дБ по скала А)
 • Вибрации с местно и общо въздействие
 • Ултра- и инфразвук
 • Електромагнитни полета
 • Токсични вещества с избирателно действие върху Ц.Н.С., респективно върху сензорните системи

Зрителен анализатор – обективни електрофизиологични методи

 • Електроретинография – регистрация на акционния потенциал на ретината като сумарна реакция на светлинна стимулация. Дава ценни данни при редица заболявания на ретината. Диагностично и прогностично значение при професионални увреждания на зрителния анализатор!

Електроретинография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Зрителни евокирани потенциали

 • Полифазна крива с 6-7 позитивни и негативни вълни.
 • Сумарна реакция на електрическата активност на зрителното поле при светлинна стимулация.
 • Обективно определяне на зрителното поле и дефекти в него (хипофизарни тумори), оценка на зрителната острота и др.

Слухов анализатор

 • Тонална прагова аудиометрия – определя се минималния праг на всеки тон за костната и въздушна проводимост на всяко ухо. СУБЕКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ!
 • Тонална надпрагова аудиометрия – определя характеристиката на възприеманите акустични сигнали с надпрагов интензитет и състоянието на абнормното им разбиране. СУБЕКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ!

Надпрагови тестове

 • Измерващи изравняването на гръмкостта – Fowler, Reger.
 • Измерващи прага на дискриминиране на два интензитета – Si-Si, Lüscher.
 • Измерващи ефекта на заглушаването – Bruin-Althes, шумова аудиометрия по von Bekesy.
 • Измерващи адаптацията и умората на ухото – Kietz, Carhardt и др.

Говорна аудиометрия

 • Оценка на възприемането на човешкия говор.
 • Провежда се с фонетично балансирани думи.
 • Определя се процента на разбираемост на речта.
 • Оценява се интегративната функция на ЦНС по отношение на слуховия анализатор.
 • СУБЕКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ!

Говорна аудиометрия

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Слухов анализатор – обективни електрофизиологични методи

 • Не зависят от волята на пациента.
 • Винаги са налице – липсата им означава мозъчна смърт.
 • Характерни промени при различни заболявания.
 • Неинвазивни.
 • Висока диагностична стойност.

Отоакустични емисии

 • Спонтанни ОАЕ – усилени при приемно намаление на слуха и тинитус.
 • Предизвикани ОАЕ (ТОАЕ, DРОАЕ) – редуцират се и изчезват при приемно намаление на слуха над 30 дБ
 • Важни при ранната диагностика на кохлеарно засягане – промени, преди да се манифестират аудиологично.

Отоакустични емисии
Норма

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Отоакустични емисии
 Слухов неврит (Професионален)

Електрокохлеография

 • Регистрират се микрофонните потенциали, сумационния потенциал и акционния потенциал от спиралния ганглий.
 • Диференциална диагноза на кохлеарно / ретрокохлеарно засягане.
 • Трудно изпълнение, измества се от ОАЕ и ССЕП.
 • Обективен метод!

Електрокохлеография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

С.С.Е.П.

 • Състоят се от 5 (6) вълни, означени с римски цифри.
 • Амплитудата и латентното време се влияят в известна степен от интензитета на дразнителя.
 • Прави се винаги след аудиометрия за определяне на слуховия праг за въздушна проводимост.
 • Най-стабилна по характеристики е V-тата вълна.

С.С.Е.П.
Вълни и място на генерирането им

 • І – вълна – Акционния потенциал на слуховия нерв.
 • ІІ – вълна – Кохлеарните ядра в продълговатия мозък.
 • ІІІ – вълна – Oliva superior.
 • ІV – вълна – Lemniscus lateralis.
 • V – вълна – Colliculus inferior – “ретранслаторната станция на слуховия път”
Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология
С.С.Е.П.
Слухов неврит
Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Слухови корови евокирани потенциали

 • Оценка на висшата корова слухова функция.
 • Резултатите се влияят от функционалното състояние на кората (възраст, седация).
 • Неприложим при деца.
 • Липсата на корови потенциали не поставя диагноза “Глухота” !

Слухови корови евокирани потенциали

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Вестибуларен анализатор – обективни методики на изследване

 • Регистрация на нистагъма.
 • Изследване на статичното равновесие.
 • Изследване на динамичното равновесие.
 • Изследване на оптокинетичния нистагъм.

Регистрация на нистагъма

 • Електронистагмография (ENG) – регистрация на промените в биоелектричната активност на очната ябълка и очедвигателните мускули. Няма единен световен стандарт за разчитането на ENG, т.е- изследването е с ориентировъчна стойност!

Регистрация на нистагъма

 • Видеонистагмография – по-добри условия на изследването, изолира се светлината като дразнител, по-комфортно на пациента.
 • Видеонистагмографията ни дава изчистени данни за вестибуларната функция – премахва се зрителната компонента на вестибуларния нистагъм!

Електронистагмография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Изследване на статичното равновесие

 • Осъществява се чрез прилагането на т.нар. Вестибуло-спинални тестове.
 • Оценява се способността на пациента да запази дадена статична поза.
 • Промени се наблюдават както при засягане на вестибуларния анализатор, така и при заболявания на ЦНС и перифернодегенеративни заболявания.

Вестибуло-спинални тестове

 • Проба на Ромберг (предпочита се сенсибилизираната, особино при дискретни нарушения)
 • Проба на Унтербергер
 • Стабилография/Краниокорпография

Краниокорпография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Краниокорпография

 • Регистрация на отклоненията на тялото в статично положение и при пробата на Унтербергер.
 • Обективно изследване!
 • Висока диагностична стойност.
 • Трудоемко, скъпо и бавно.

Стабилография

 • Еднаква информационна стойност с краниокорпографията.
 • Компютърна обработка на данните.
 • Изчислява се коефициента на Ромберг за отклонение от центъра на тежестта.

Стабилография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Динамична стабилография (постурография)

 • Нов метод за изследване на вестибуларната функция
 • Динамично проследяване на промените в зрителния, вестибуларния анализатор и проприоцепцията при движение.
 • Движението може да бъде активно (на пациента) и пасивно (на платформата)
 • Компютърен анализ на получената информация

Динамична стабилография

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Изследване на динамичното равновесие

 • Осъществява се чрез т.нар. Церебеларни тестове.
 • Оценява се функцията на вестибуларния анализатор съвместно с главния мозък, церебелума и неговите структури – архи, палео и неоцеребелум.
 • Диференциалнодиагностична стойност при заболявания на ЦНС със съдов, демиелинизиращ, неопластичен и дегенеративен характер.

Изследване на динамичното равновесие

 • Показалечна проба
 • Носопоказалечна проба
 • Адиадохокинезия
 • Rebound- феномен

Провокирани вестибуларни реакции

 • Калорични провокации
 • Ротаторни провокации
 • Пендел-тестване

Изследване на оптокинетичния нистагъм

 • Ценен метод при диагностиката на централни вестибуларни нарушения.
 • Оптокинетичния нистагъм е вроден у 99.5% от хората.
 • Промени в праговете на поява и изчезване на оптокинетичния нистагъм има при очни заболявания, тумори на ЦНС, вестибуларни дисфункции, демиелинизиращи и съдови заболявания.

Изследване на оптокинетичния нистагъм

 • Противопоказано при остра вестибуларна криза, скорошен мозъчен инцидент, епилепсия, психични заболявания!
 • Неинформативно при големи рефракционни аномалии (некорегирани) и голям астигматизъм.

Оптикокинетикометрия

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Олфактометрия

 • Позволява оценка на функционалното състояние на всички компоненти на обонятелния анализатор – фила олфактория, н.тригеминус, н.глософарингеус.
 • Изследва се прага на възприемане и прага на разпознаване на ароматните вещества.
 • Позволява разграничаване на периферни и централни увреди.
 • Субективно изследване!

Олфактометрия

 • В ляво – норма.
 • В дясно – хипосмия от периферен тип.

Олфактометрия

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Густометрия

 • Оценява се прага на вкусовото възприятие за четирите основни вкуса.
 • Симетричност на праговете.
 • Субективно изследване.

Густометрия

Специални функционални методики за изследване на сензорните системи в професионалната отоневрология

Leave a Comment